amunt

Política de venda

Política de vendes

1.1 Naturalesa de la botiga online

La botiga virtual es destina a consumidors finals, dins el marc legal establert pel Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, i per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client estigui legalment autoritzat per actuar. En virtut de l′expressat anteriorment, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través de la botiga virutal, sense un acord previ amb contracte firmat per les dues parts.
L'usuari declara ser major d′edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Compra. No obstant això, l'usuari accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l′accés i la utilització de la botiga online té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

1.2 Titularitat
Les dades identificatives de l'empresa responsable de la botiga online són:
DAVID MARTÍNEZ FARRÀS amb DNI 33951307-H i domiciliat a MAS EL VILAR, COGOLLS, 17172, LES PLANES D’HOSTOLES.

D’ara en endavant, ‘el titular’.

2. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, posi's en contacte amb nosaltres a:

info@hortviu.com

3. CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I ACCEPTACIÓ

Aquestes Condicions Generals de Compra regulen expressament les relacions entre el titular i els seus usuaris i clients que contractin els productes oferts a través de la botiga online accessible en aquesta web.
Al comprar i/o navegar per la botiga online queda suposada l'acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de les Condicions Generals de Compra publicades.
El titular podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú, la configuració d′aquest web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre′ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l′accés als mateixos procurant informar l′usuari d′aquest canvi a través del seu correu electrònic o bé a través de la seva publicació en la pàgina web, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

4. FORMALITZACIÓ DE LA COMPRA

4.1. Registre al web
Registrant-se a la botiga online rebrà via e-mail el nom d′usuari i la confirmació de la seva alta. El titular es reserva el dret de cancel•lar el nom d′usuari i la contrasenya d′aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats.

4.2. Operativa de la compra
L'usuari pot fer compres puntuals seleccionant els productes presentats que es mostren per categories, així com la quantitat que desitja de cadascun.
O també pot subscriure’s al servei de cistelles periòdiques. El titular i el client estableixen un acord en virtut del qual, el client es compromet a rebre una cistella de productes, la composició de la qual és realitzada únicament per el titular i el client pot escollir la periodicitat en la que la vol rebre. El client rebrà la cistella sense la necessitat de confirmar la comada i s’entendrà el seu silenci com a prova inequívoca que vol continuar amb l’acord establert. El client pot en qualsevol moment donar-se de baixa d’aquest servei o anular una cistella sempre hi quan encara no s’hagi tancat el període de modificacions per aquella setmana. En aquest cas, el canvis seran efectius per la setmana següent.
Per formalitzar la compra, és necessari introduir les dades de pagament i les de lliurament de la comanda. Si l'usuari ja està registrat, aquestes dades queden emmagatzemades, podent-se modificar d’una setmana per l’altre.
De conformitat amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s'informa a la persona interessada que les seves dades passaran a formar part del fitxer dl titular. Així mateix, s'informa la persona interessada que l'adreça on pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició és a la indicada en l’apartat 1.2 Titularitat i 2. Servei d’atenció al client.
És obligació de l'usuari mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment.

4.3. Límits de compra
En funció de la tipologia de productes, podran establir-se límits de quantitats per qüestions logístiques i de quantitat de productes disponibles.

4.4. Productes i preus
El titular garanteix el preu del dia en què es va realitzar la compra, amb independència del dia en què es faci el lliurament. Tots els preus que s'indiquen a la botiga online són en Euros i inclouen l′impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable i qualsevol altre impost que sigui d'aplicació.
Els preus indicats en pantalla seran els vigents, exceptuant els possibles errors tipogràfics. I, en els productes que el preu estigui determinat pel pes, s'indicarà el preu per kg o bé el preu del producte envasat.
La presentació dels productes amb les seves característiques pròpies i imatges són a efecte identificatiu i descriptiu.
El titular es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels productes, així com a suspendre o cancel•lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

4.5. Facturació i formes de pagament
Per procedir al pagament, l'usuari haurà de seguir totes les instruccions i emplenar els formularis que vagin apareixent. Els usuaris sense compromís poden utilitzar les següents targetes de crèdit o dèbit:
• VISA
• VISA ELECTRON
• MASTERCARD

I els clients amb compromís hauran de pagar en efectiu en el moment de recollir la comanda.
Si pagues amb targeta en el moment de la compra, la transacció es farà efectiva. Si algun dels productes, per qualsevol causa no està disponible, en el moment de preparació de la comanda, el seu import serà retornat en efectiu en el moment de la recollida.

El sistema de pagament és realitza mitjançant una passarel•la de pagament de comerç electrònic amb el servidor segur certificat segons el protocol SSL per TPV del Banc BBVA. Per a més informació, https://www.bbva.es/empresas/productos/tpv/tpv-virtual.html on trobar també més informació sobre les mesures de seguretat implantades. El titular en conseqüència no disposa de les dades bancàries i, en concret, de les dades de la targeta de crèdit dels clients de la botiga online.
Una vegada efectuada la compra, el client rebrà una notificació via correu electrònic confirmant les dades de la seva comanda.

5. LLIURAMENT

5.1. Preparació de les comandes i disponibilitat
La disponibilitat dels productes de la botiga online depèn de la temporalitat i la producció dels nostres cultius. Per tant, és possible que en algun moment no puguem servir algun producte comprat prèviament. Aquest es compensarà en la pròxima compra, o es descomptarà del preu final o bé és retornarà l’import si ja s’ha fet efectiva la transacció econòmica.

5.2. Zones i horaris de lliurament
L'usuari ha d’escollir un punt de lliurament de la botiga online. Així mateix, els horaris de lliurament també són variables segons el punt de lliurament.
El titular podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú, els punts de lliurament i els seus horaris procurant informar l′usuari d′aquest canvi a través del seu correu electrònic o bé a través de la seva publicació en la pàgina web, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

5.3. Costos de lliurament
Les despeses d'enviament es pactaran entre ambdues parts, depenent del punt d’entrega i el grup de comanda del qual formi part el client.

5.4. Responsabilitat de l'usuari
L'usuari es compromet a recollir la seva comanda o a autoritzar a una tercera persona major d'edat que reculli la comanda, dintre de la franja horària de lliurament i en el punt de recollida que tingui establert. En el cas de què el client o persona autoritzada no realitzin la recollida, el titular és reserva tots els drets per llençar o reaprofitar aquell producte no recollit quedant exempt de qualsevol reclamació. El client tot i no haver recollit la comanda tindrà la obligació d’efectuar-ne el pagament.
El titular no assumirà cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del punt de lliurament.
Si per qualsevol circumstància el client no pogués passar a recollir la comanda, en tal cas el client haurà de posar-se en contacte amb el titular per acordar un altre dia de lliurament amb un mínim de 48 hores d’antelació des del inici del període de recollida que tingui establert.
En el moment de la recollida, l'usuari haurà d’informar al personal del punt de recollida conforme la comanda ha estat entregada i acceptada.
El client assumeix els riscos de deterioració, menyscapte, danys i pèrdua dels productes, indicats en el moment de fer la seva comanda, des del lliurament dels mateixos pel titular al punt de recollida si escau el cas. El client és el responsable d'emmagatzemar i conservar els productes en les condicions que, si s'escau, s'estableixin en el seu etiquetatge. És responsabilitat del client el seu emmagatzematge i conservació en lloc adequat en funció de les característiques de cada producte. Respecte als envasos, és responsabilitat del client el seu tractament i reciclat conforme a la normativa que a cada moment resulti d'aplicació.
L'usuari es compromet a realitzar el pagament del valor de tots aquells productes que hagi demanat, sempre i quan el titular hagi posat a la seva disponibilitat aquest producte en el punt de recollida/entrega. El client tot i no haver recollit la comanda tindrà la obligació d’efectuar-ne el pagament.

5.5. Desistiment i Devolucions
El client disposarà d′un termini de fins a 7 dies hàbils a partir de la recepció o finalització de la data de recepció del producte, per tal de resoldre el contracte (compra), ja sigui per reclamacions o devolucions.
Pels productes peribles, aquest dret de devolució es limita a un màxim de 24 hores a comptar des del lliurament o la recollida de la compra. Tots aquests drets podran ser exercits, sense perjudici del que estableix el Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Les devolucions de les comandes hauran de tramitar-se a través del contacte facilitat a l’apartat 2. servei d’atenció al client.  
El titular retornarà les quantitats rebudes mitjançant abonament en un termini no superior als 30 dies, una vegada verificat l'estat dels productes, o els compensarà en la pròxima comanda. Els productes objecte de devolució hauran de lliurar-se en correcte estat. No s'acceptaran devolucions de productes en envasos, si els haguessin, diferents dels quals van ser subministrats.
Si un producte arribés en mal estat per causa del transport, el client haurà d'indicar-ho al personal del punt de recollida i trucar dins de les 24 hores de la seva recepció al nostre telèfon d'informació i atenció al client, o comunicar aquesta circumstància via correu electrònic.
El titular disposa de Fulls de Reclamació a disposició del consumidor/client conforme a la normativa aplicable.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE

El present contracte es regirà per la legislació espanyola que serà aplicable en el no disposat en el mateix en matèria d'interpretació, validesa i execució.
Qualsevol controvèrsies derivades de la contractació de productes a través d'aquesta pàgina web seran sotmesos als òrgans jurisdiccionals competents determinats per la Llei i, supletòriament, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.